Zasilacz East AT-UPS850-LED Le??cy offline

Cena: 306.00zł
netto: 248.78zł, stawka vat :23%

Zasilacz East AT-UPS850-LED Le??cy offline

Symbol: EASTUPS850LED

Zasilacz awaryjny AT-UPS850-LED jest typem zasilacza offline, posiadaj?cym moc skuteczn? na poziomie 510W oraz moc pozorn? na poziomie 850VA. Jego napi?cie wej?ciowe i wyj?ciowe wynosi 230V. Zasilacz awaryjny zosta? wyposa?ony w 4 (2x2) wyj?cia.

Zasilacze awaryjne EAST UPS to idealne rozwi?zanie do ca?odobowej ochrony pod??czonych urz?dze? elektrycznych i elektronicznych. Zasilacze typu offline przeznaczone s? do nieprzerwanego monitorowania przekazywanego napi?cia oraz niezw?ocznego zasilania sprz?tu w razie zanikw dostaw energii z sieci zasilaj?cej.

Zaawansowana funkcjonalno?? UPSw umo?liwia prowadzenie aktywnej analizy i reaktywne korygowanie parametrw zasilania dostarczanego do urz?dze? ko?cowych. Dzi?ki temu rozwi?zaniu realne jest zagwarantowanie optymalnych warunkw pracy dla wykorzystywanego sprz?tu oraz prewencyjna separacja chronionej instalacji.

Najwi?ksz? zalet? zasilaczy awaryjnych jest ich zdolno?? do w pe?ni autonomicznego operowania w sytuacji braku dost?pno?ci zewn?trznych ?rde? zasilania. W trybie awaryjnym UPS nieprzerwanie podtrzymuje prac? urz?dze? i na bie??co raportuje o aktualnym stanie sieci zasilaj?cej. Szybko?? prze??czania na prac? bateryjn? zapewnia ci?g?o?? funkcjonowania pod??czonego sprz?tu, a maksymalnie d?ugi czas awaryjnego zasilania odzwierciedla wielko?? oraz ilo?? pojemnych akumulatorw wewn?trznych.


Zasilacz awaryjny AT-UPS850-LED to niezast?pione ogniwo profesjonalnych systemw zabezpiecze? zaprojektowane do kompleksowego zabezpieczenia poprawno?ci funkcjonowania sieci pod??czonych urz?dze? elektrycznych i elektronicznych. Zasilacz wyposa?ony jest w szereg zaawansowanych technologii zapewniaj?cych aktywny monitoring zewn?trznej sieci zasilaj?cej oraz gwarantuje nieprzerwany transfer energii dostosowanej do potrzeb ka?dego z wykorzystywanych urz?dze? ko?cowych.Zasilacz UPS 850LED realizuje funkcj? d?ugotrwa?ego zasilania pomocniczego bazuj?c na zasobach energii zgromadzonych w wewn?trznym akumulatorze o pojemno?ci 7Ah. Zalet? UPSa jest nie tylko samoczynny proces filtrowania zasilania pochodz?cego z sieci, ale rwnie? inteligentny system automatycznej regulacji napi?cia wyj?ciowego pozwalaj?cy na reaktywne dostosowywanie parametrw przekazywanego zasilania.

Specyfikacja:

Model

AT-UPS850-LED

Moc pozorna:

850VA

Moc skuteczna:

510W

Wej?cie

Faza:

jednofazowe

Napi?cie:

230V

Cz?stotliwo??:

50Hz +/- 10%

Wyj?cie

Napi?cie:

230V

Rodzaj fali:

sinusoida (sie?); modyfikowana sinusoida (akumulator)

Cz?stotliwo??:

50 - 60Hz +/-1%

Wsp?czynnik szczytu:

3:1

Transfer:

<10ms

Gniazdo:

2 + 2

Akumulator

Model:

bezobs?ugowy, szczelny ?elowo - o?owiowy

Konfiguracja:

2x 12V/7Ah

?adowanie:

90% pojemno?ci po 8 godzinach ?adowania

Archiwizacja:

>10 - 20 min (w zale?no?ci od obci??enia)

Inne

Porty:

brak

Konfiguracja:

brak

Ha?as:

<45dB (do 1m)

Temperatura:

0 ~ 40C

Wilgotno??:

20 ~ 90%

Waga:

6,8kg

Wymiary:

185 x 280 x 95mmPodane ceny są orientacyjne